สะเต็มศึกษา

สรุปจำนวนสถานศึกษาตามโครงการขับเคลื่อนโรงเรียนจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 2559

ในเขตพื้นที่ภาคกลางตอนบน 1

หน่วยงาน/สังกัด

จำนวนนักเรียน

นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี รวม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 10 10 10 10 40
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 2 10 10 10 10 40
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 4 0 6 0 10
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 0 3 0 7 10
รวม 24 23 26 27 100
จำนวนโรงเรียน STEM ในพื้นที่ภาคกลางตอนบน1

สรุปจำนวนโรงเรียน STEM ในเขตพื้นที่ภาคกลางตอนบน ๑ จำแนกตามสังกัด