ขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคกลาง) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคกลาง) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ระหว่างวันที่ 25 – 26 กันยายน 2561 ณ โรงแรมดิไอเดิล เซอร์วิส เรสซิเดนซ์ จังหวัดปทุมธานี

เอกสารการประชุมทั้งหมด 

แผนสภาพัฒน์ภาคกลาง

ผลการประชุมระดมความคิดเห็นฯแนวทางการพิจารณาจัดสรรงบประมาณฯ โดย อ.นิรมล

แนวทางการพัฒนาภาคกลางฯ

แนวทางการจัดทำแผนงานโครงการฯ สภาพัฒน์

การวางแผนเชิงรุกและการบูรณาการงบประมาณ โดย ดร.อำนาจ

แนวทางการจัดทำแผนงานโครงการฯ สศช.