ข้อมูลสถานศึกษา

สรุปข้อมูลเกษียรอายุราชการ

ที่ วิชาเอก ปี2562 ปี2563 ปี2564 ปี2565 ปี2566 ปี2567 รวม
รวม 0 0 0 0 0 0 0