ร้อยละผู้เรียนที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้ …

ร้อยละผู้เรียนที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายทางการศึกษา Read more »

เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนย …

ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับภาค Read more »

สร้างการรับรู้ในการจัดทาแผนพัฒนาด้านการศ …

การขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค ภาคกลาง Read more »