ร้อยละผู้เรียนที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายทางการศึกษา

ร้อยละผู้เรียนที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561