ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับภาค

เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับภาค วันที่  ๒๔  เมษายน  ๒๕๖๒  ณ โรงแรมเวสต์เกต เรสซิเดนซ์   จังหวัดนนทบุรี

แนวทางการบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค โดย ศึกษาธิการภาค ศธภ.๒

แผนงานโครงการที่สอดคล้องกับยุทธชาติ โดย นางสาวกานดา ชูเชิด 

ข้อมูลศักยภาพและโอกาสของพื้นที่

แผนพัฒนาภาคกลาง พศ. 2560-2565 สศช. ฉบับทบทวน

ประกาศ ศธ. เรื่อง สถานที่จัดตั้ง ศธภ. (ใหม่)

ประกาศ ศธ. เรื่องจัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาค