การขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค ภาคกลาง

สร้างการรับรู้ในการจัดทาแผนพัฒนาด้านการศึกษาระดับภาค (6 ภูมิภาค) โดย สนย.สป

ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฯ ฉบับที่ 12 แผนการศึกษาแห่งชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)

ระเบียบสำนักนายกฯ การบริหารจัดการเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2560

การขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค ภาคกลาง ของกระทรวงศึกษาธิการ