สร้างการรับรู้ความเข้าใจฯ

       เอกสารการประชุมปฏิบัติการเพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนพัฒนาด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคกลาง) ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานศึกษาธิการภาค1 วันที่ 3 – 5 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมบียอนด์สวีท บางพลัด กรุงเทพมหานคร

 

1.ขับเคลื่อนแผนพัฒนาด้านการศึกษาระดับภาค(ภาคกลาง) โดยนางสาวนิตยา หลานไทย[metaslider id=”815″]

2.การจัดทำแผนพัฒนาภาคและบูรณาการแผนงานโครงการที่สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 -2564) และนโยบายรัฐบาล                โดยนางสาวสุจารี ผุดผาด[metaslider id=”829″]

 

3.แนวทางการจัดทำคำของบประมาณ โดยนายนิรันดร จอมทอง[metaslider id=”842″]

 

4.ข้อมูลทางการศึกษาในการจัดทำตัวชี้วัดที่สำคัญและดัชนีทางการศึกษา เพื่อการวางแผนพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ โดยนายภานุพงศ์ พนมวัน[metaslider id=”854″]

 

5.กรอบแนวคิดแผนพัฒนาด้านการศึกษาระดับภาค(พ.ศ.2562-2564) ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์[metaslider id=”866″] [metaslider id=”870″] [metaslider id=”874″]