ร้อยละนักเรียน นักศึกษาของรัฐบาลและเอกชน

จำนวนและร้อยละของนักเรียน นักศึกษาของรัฐบาลและเอกชน