สถานศึกษา

สถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบ จำนวน  2,929 แห่ง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถานศึกษาจัดการศึกษานอกระบบและแหล่งเรียนรู้   จำนวน  987 แห่ง