นักเรียน

นักเรียน นักศึกษาในระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560  จำนวน  1,545,994 คน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นักเรียน นักศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560  จำนวน  97,270 คน