download test

แผนการศึกษาแห่งชาติ

01.เชื่อมโยงพฐ.กับอุดม

02.การพัฒนาหลักสูตร

03.รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรเชื่่อมโยง สพฐ สอศ 

01 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สนย.สป. (revised 4.4.61) 

02บรรยายการจัดทำแผนภาคและบูรณาการโครงการฯ (4เมย.61)

040410แนวทางการจัดทำงบประมาณ

05042018New

040423วาระ 3 3 1 สศช

040421กรอบแผนบูร กศ 62 (กรอบรวม+รายแนวทาง)

040422แบบ รายงาน ติดตาม แผนปฏิบัติราชการ และ แบบสงป. รายไตรมาส

รายงาน V-Net 2560

Onet60 Small