ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-Net) ปี 60

 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบของนักเรียนในระดับชั้น ปวช.3  ปีการศึกษา 2560

จังหวัด จำนวนผู้เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ย 
นนทบุรี 2,254 42.32
ปทุมธานี 1,310 40.77
พระนครศรีอยุธยา 1,745 40.82
สระบุรี 2,068 41.98
เขตตรวจราชการ 7,377 41.59
กรุงเทพมหานคร 15,906 43.29
    ภาพรวม ศธภ.1 23,283 42.75
    ระดับประเทศ 133,177 41.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบของนักเรียนในระดับชั้น ปวส.2  ปีการศึกษา 2560

จังหวัด จำนวนผู้เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ย 
นนทบุรี 1,598 37.91
ปทุมธานี 1,122 37.18
พระนครศรีอยุธยา 1,717 35.22
สระบุรี 2,224 38.24
       เขตตรวจราชการ 6,661 37.20
กรุงเทพมหานคร 14,022 38.41
    ภาพรวม ศธภ.1 20,683 38.02
    ระดับประเทศ 120,799 37.11