ผลสอบ O-net ชั้น ม.3 จำแนกรายสาระ

วิชาภาษาไทย

ภาษาไทย ม.3 จำแนกรายสาระ

 

วิชาสังคมศึกษา

สังคมศึกษา ม.3 จำแนกรายสาระ

วิชาภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ ม.3 จำแนกรายสาระ

วิชาคณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์ ม.3 จำแนกรายสาระ

วิชาวิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์ ม.3 จำแนกรายสาระ