ตัวชี้วัดทางการศึกษาด้านความสามารถในการแข่งขัน

ตัวชี้วัดทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดด้านการศึกษา[1]

ตัวชี้วัดทางการศึกษาที่ได้จากการรวบรวมข้อมูลทางการศึกษาและที่เกี่ยวข้อง แบ่งข้อมูลออกเป็น 2 กลุ่ม คือ (1) ตัวชี้วัดทางการศึกษาที่สะท้อนคุณภาพและประสิทธิภาพทางการศึกษา โอกาสทางการศึกษาและความสามารถทางการแข่งขัน และ (2) ข้อมูลพื้นฐานที่สนับสนุนการวางแผนพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ ดังนี้

กลุ่มที่ 1 ตัวชี้วัดทางการศึกษา ประกอบด้วย

  • ตัวชี้วัดด้านคุณภาพและประสิทธิภาพทางการศึกษา

– ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา

– อัตราการอ่านออกเขียนได้

– อัตราส่วนนักเรียนต่อครู

  • ตัวชี้วัดด้านโอกาสทางการศึกษา

– อัตราการเข้าเรียนจำแนกตามระดับการศึกษา

– สัดส่วนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษาต่อนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

  • ตัวชี้วัดด้านความสามารถทางการแข่งขัน

– ร้อยละของวุฒิการศึกษาของแรงงาน

– จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชาการ

 

กลุ่มที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานที่สนับสนุนการวางแผนการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่

  • จำนวนสถาบัน/สถานศึกษา
  • อัตราการเพิ่ม/ลดของประชากร

[1] สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา แผนที่การพัฒนาจังหวัดของประเทศไทยด้านการศึกษา สิ่งพิมพ์ สกศ. อันดับที่ 24/2557  กันยายน 2557

 

  • ตัวชี้วัดด้านความสามารถทางการแข่งขันการพัฒนาการศึกษาและศักยภาพของประชากรในประเทศให้มีความรู้ ตลอดจนการพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นปัจจัยหนึ่งของความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ ตัวชี้วัดที่บ่งบอกถึงศักยภาพของประชากรที่สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้

    ตัวชี้วัดด้านความสามารถทางการแข่งขัน ประกอบด้วย 1) ร้อยละของวุฒิการศึกษาของแรงงาน

    และ 2) จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากร

1) ร้อยละของวุฒิการศึกษาของแรงงาน

– ร้อยละของแรงงานที่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในภาพรวมของประเทศ เท่ากับร้อยละ 17.90 ภาพรวมในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 เท่ากับร้อยละ 19.76 โดยจังหวัดปทุมธานี มีร้อยละมากที่สุด เท่ากับ 21.86 รองลงมา คือ สระบุรี ร้อยละ 21.16 พระนครศรีอยุธยา ร้อยละ 20.14 และนนทบุรี ร้อยละ 16.91 ตามลำดับ

– ร้อยละของแรงงานที่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในภาพรวมของประเทศเท่ากับร้อยละ 16.05 ภาพรวมในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 เท่ากับร้อยละ 21.81 โดยจังหวัดปทุมธานี มีร้อยละมากที่สุด เท่ากับ 26.47 รองลงมา คือ พระนครศรีอยุธยา ร้อยละ 22.30 นนทบุรี ร้อยละ 19.50 และสระบุรี ร้อยละ 16.26 ตามลำดับ

– ร้อยละของแรงงานผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา ในภาพรวมของประเทศอยู่ที่ร้อยละ 17.04 ภาพรวมในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 เท่ากับร้อยละ 25.92 โดยจังหวัดนนทบุรี มีร้อยละ              มากที่สุด เท่ากับ 35.09 รองลงมา คือ ปทุมธานี ร้อยละ 22.91 พระนครศรีอยุธยา ร้อยละ 21.48 และสระบุรี ร้อยละ 17.26 ตามลำดับ

2) จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากร

Download เอกสาร