ผลสอบ O net ของนักเรียนชั้น ป.6

คะแนนเฉลี่ยของการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-Net ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน1 จำแนกตามจังหวัดและรายวิชา

คะแนนเฉลี่ยผลสอบ O-net  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำแนกรายจังหวัด มีผลดังนี้

จังหวัดนนทบุรี พบว่า วิชาภาษาไทย  มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 53.55 รองลงมาได้แก่ วิชาสังคมศึกษามีคะแนนเฉลี่ย 53.40 วิชาภาษาอังกฤษมีคะแนนเฉลี่ย 50.90 วิชาคณิตศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ย 49.60  และวิชาวิทยาศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ย 45.94 ตามลำดับ โดยทุกสาระวิชามีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ

จังหวัดปทุมธานี พบว่า วิชาสังคมศึกษา มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 50.66 รองลงมาได้แก่ วิชาภาษาไทยมีคะแนนเฉลี่ย 50.41 วิชาคณิตศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ย 4522  วิชาภาษาอังกฤษมีคะแนนเฉลี่ย 40.31 และวิชาวิทยาศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ย 43.62 ตามลำดับ โดยทุกสาระวิชามีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า วิชาสังคมศึกษามีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 49.52 รองลงมาได้แก่ วิชาภาษาไทย  มีคะแนนเฉลี่ย 49.19 วิชาคณิตศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ย 42.85  วิชาวิทยาศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ย 42.26และ วิชาภาษาอังกฤษมีคะแนนเฉลี่ย 39.81 ตามลำดับ โดยวิชาสังคมศึกษามีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ

จังหวัดสระบุรี พบว่า วิชาภาษาไทย  มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 48.81 รองลงมาได้แก่ วิชาสังคมศึกษามีคะแนนเฉลี่ย 48.43 วิชาคณิตศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ย 42.40  วิชาวิทยาศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ย 41.65 และวิชาภาษาอังกฤษมีคะแนนเฉลี่ย 39.15 ตามลำดับ โดยทุกสาระวิชามีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ

 

ผลสอบ O-net ชั้น ป.6 จำแนกรายสาระ