ผลสอบ O-net ของนักเรียนชั้น ม.6

3onetm6-p

คะแนนเฉลี่ยผลสอบ O-net ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำแนกรายจังหวัด มีผลดังนี้

จังหวัดนนทบุรี จำแนกตามกลุ่มสาระวิชา  พบว่า วิชาภาษาไทย  มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 54.01 รองลงมาได้แก่ วิชาสังคมศึกษามีคะแนนเฉลี่ย 41.33 วิชาวิทยาศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ย 34.54 วิชาภาษาอังกฤษมีคะแนนเฉลี่ย 29.61 และ วิชาคณิตศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ย 28.94  ตามลำดับ โดยทุกสาระวิชามีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ

จังหวัดปทุมธานี จำแนกตามกลุ่มสาระวิชา  พบว่า วิชาภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 50.53 รองลงมาได้แก่ วิชาสังคมศึกษามีคะแนนเฉลี่ย 40.32 วิชาวิทยาศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ย 33.80 วิชาคณิตศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ย 27.74  และวิชาภาษาอังกฤษมีคะแนนเฉลี่ย 26.58 ตามลำดับ โดยทุกสาระวิชามีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำแนกตามกลุ่มสาระวิชา พบว่า วิชาภาษาไทย  มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 47.96 รองลงมาได้แก่ วิชาสังคมศึกษามีคะแนนเฉลี่ย 39.25 วิชาวิทยาศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ย 32.26 วิชาคณิตศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ย 25.41  และ วิชาภาษาอังกฤษมีคะแนนเฉลี่ย 23.38 ตามลำดับ โดยทุกสาระวิชามีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ

จังหวัดสระบุรี จำแนกตามกลุ่มสาระวิชา  พบว่า วิชาภาษาไทย  มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 48.69 รองลงมาได้แก่ วิชาสังคมศึกษามีคะแนนเฉลี่ย 39.49 วิชาวิทยาศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ย 33.14 วิชาคณิตศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ย 25.28  และวิชาภาษาอังกฤษมีคะแนนเฉลี่ย 23.36 ตามลำดับ โดยทุกสาระวิชามีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ

 

ผลสอบ O-net ม.6 จำแนกรายสาระ