ผลสอบ O-net ของนักเรียนชั้น ม.3

คะแนนเฉลี่ยผลสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ปีการศึกษา 2558

คะแนนเฉลี่ยผลสอบ O-net ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำแนกรายจังหวัด มีผลดังนี้

จังหวัดนนทบุรี พบว่า วิชาสังคมศึกษามีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 49.77 รองลงมาได้แก่ วิชาภาษาไทย  มีคะแนนเฉลี่ย 44.43 วิชาวิทยาศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ย 40.08 วิชาคณิตศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ย 35.59  และ วิชาภาษาอังกฤษมีคะแนนเฉลี่ย 35.04 ตามลำดับ โดยทุกสาระวิชามีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ

จังหวัดปทุมธานี พบว่า วิชาสังคมศึกษา มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 46.66 รองลงมาได้แก่ วิชาภาษาไทยมีคะแนนเฉลี่ย 42.88 วิชาวิทยาศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ย 37.76 วิชาคณิตศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ย 33.31  และ วิชาภาษาอังกฤษมีคะแนนเฉลี่ย 32.25 ตามลำดับ โดยทุกสาระวิชามีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า วิชาสังคมศึกษามีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 44.90 รองลงมาได้แก่ วิชาภาษาไทย  มีคะแนนเฉลี่ย 41.96 วิชาวิทยาศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ย 36.11 วิชาคณิตศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ย 31.15  และ วิชาภาษาอังกฤษมีคะแนนเฉลี่ย 29.40 ตามลำดับ โดยทุกสาระวิชามีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ

จังหวัดสระบุรี พบว่า วิชาสังคมศึกษามีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 44.35 รองลงมาได้แก่ วิชาภาษาไทย  มีคะแนนเฉลี่ย 41.36 วิชาวิทยาศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ย 34.95 วิชาคณิตศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ย 30.36  และ วิชาภาษาอังกฤษมีคะแนนเฉลี่ย 29.04 ตามลำดับ โดยทุกสาระวิชามีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ

 

ผลสอบ O-net ม.3 จำแนกรายสาระ