โรงเรียนประชารัฐ

สรุปจำนวนโรงเรียนประชารัฐ ในเขตพื้นที่ภาคกลางตอนบน 1 จำแนกตามสังกัด/จังหวัด

หน่วยงาน/สังกัด จำนวนนักเรียน
นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี รวม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 5 17 44 19 85
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 2 5 6 66 25 102
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 0 0 2 0 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 0 0 0 1 1
รวม 10 23 112 45 190
จำนวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนประชารัฐ

 

รายชื่อโรงเรียนประชารัฐ ในเขตพื้นที่ภาคกลางตอนบน ๑