โรงเรียนคุณธรรม

จำนวนโรงเรียนคุณธรรม (มูลนิธิยุวสถิรคุณ)ในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 ปีการศึกษา 2560

จังหวัด จำนวนสถานศึกษาที่ร่วมโครงการ จำนวนโรงเรียนต่้นแบบ
กรุงเทพมหานคร 138 4
นนทบุรี 103 12
ปทุมธานี 94 71
พระนครศรีอยุธยา 29
สระบุรี 41 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จำนวนวิทยากรต้นแบบ วิทยากรที่ผ่านการอบรม และศึกษานิเทศก์ ปีการศึกษา 2560

จังหวัด วิทยากรต้นแบบ วิทยากรที่ผ่านการอบรม ศึกษานิเทศก์
กรุงเทพมหานคร 530 1 3
นนทบุรี 3 3
ปทุมธานี 6 13
พระนครศรีอยุธยา 3 5 3
สระบุรี 89 1315 3