เศรษฐกิจพอเพียง

สรุปจำนวนสถานศึกษาพอเพียงและศูนย์การเรียนรู้ จำแนกตามจังหวัด

จังหวัด สถานศึกษาพอเพียง ศูนย์การเรียนรู้
นนทบุรี 69
ปทุมธานี 41 2
พระนครศรีอยุธยา 121
สระบุรี 170
รวม 401 2