information reo.2 > สำนักงานศึกษาธิการภาค 2

สำนักงานศึกษาธิการภาค 2

ฐานข้อมูลสถานศึกษา นักเรียน ห้องเรียน และครู  ปีการศึกษา 2560

ข้อมูลจำนวนนักเรียน จำแนกตามสถานศึกษา ชั้นเรียน

1.จำนวนสถานศึกษา นักเรียน ห้องเรียน ครู สังกัด สพป.

2.จำนวนสถานศึกษา นักเรียน ห้องเรียน ครู สังกัด สพม.

3.จำนวนสถานศึกษา นักเรียน ห้องเรียน ครู สังกัด อปท.

4.จำนวนสถานศึกษา นักเรียน ห้องเรียน ครู สังกัด สกอ.

5.จำนวนสถานศึกษา นักเรียน ห้องเรียน ครู สังกัด สอศ.

6.จำนวนสถานศึกษา นักเรียน ห้องเรียน ครู สังกัด การศึกษาพิเศษ

7.จำนวนสถานศึกษา นักเรียน ห้องเรียน ครู สังกัด สำนักงานพระพุทธศาสนา

8.จำนวนสถานศึกษา นักเรียน ห้องเรียน ครู สังกัด กศน.

9.จำนวนสถานศึกษา นักเรียน ห้องเรียน ครู สังกัด สำนักการศึกษา

10.จำนวนสถานศึกษา นักเรียน ห้องเรียน ครู สังกัด สำนักพัฒนาสังคม

ฐานข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) รายโรงเรียน

ปีการศึกษา 2560 (รายสาระ)

ปีการศึกษา 2559

ปีการศึกษา 2558

ปีการศึกษา 2557

ฐานข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-Net) รายโรงเรียน

ปีการศึกษา 2561

ปีการศึกษา 2560

ปีการศึกษา 2559

ปีการศึกษา 2558

ฐานข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบ (N-Net) รายโรงเรียน

ครั้งที่ 1 ปี 2561

ครั้งที่ 2 ปี 2560

ครั้งที่ 1 ปี 2560 

ครั้งที่ 2 ปี 2559

ครั้งที่ 1 ปี 2559

ครั้งที่ 2 ปี 2558

ฐานข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านพระพุทธศาสนา (B-Net) รายโรงเรียน

B-NET ปีการศึกษา 2561

B-NET ปีการศึกษา 2560

ฐานข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอิสลามศึกษา (I-Net) รายโรงเรียน

I-NET ปีการศึกษา 2561

I-NET ปีการศึกษา 2560