ข้อมูลพื้นฐาน

ฐานข้อมูลนักเรียน ห้องเรียน และครู  ปีการศึกษา 2562 จำแนกตามสังกัด

สังกัด สพฐ.

สังกัด สอศ.

สังกัด สช.

สังกัด สำนักการศึกษา

สังกัด อปท.

ฐานข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561 จำแนกตามประเภทการจัดการศึกษา

การศึกษาในระบบ

การศึกษานอกระบบ

ฐานข้อมูลสถานศึกษา นักเรียน ห้องเรียน และครู  ปีการศึกษา 2560

ข้อมูลจำนวนนักเรียน จำแนกตามสถานศึกษา ชั้นเรียน

1.จำนวนสถานศึกษา นักเรียน ห้องเรียน ครู สังกัด สพป.

2.จำนวนสถานศึกษา นักเรียน ห้องเรียน ครู สังกัด สพม.

3.จำนวนสถานศึกษา นักเรียน ห้องเรียน ครู สังกัด อปท.

4.จำนวนสถานศึกษา นักเรียน ห้องเรียน ครู สังกัด สกอ.

5.จำนวนสถานศึกษา นักเรียน ห้องเรียน ครู สังกัด สอศ.

6.จำนวนสถานศึกษา นักเรียน ห้องเรียน ครู สังกัด การศึกษาพิเศษ

7.จำนวนสถานศึกษา นักเรียน ห้องเรียน ครู สังกัด สำนักงานพระพุทธศาสนา

8.จำนวนสถานศึกษา นักเรียน ห้องเรียน ครู สังกัด กศน.

9.จำนวนสถานศึกษา นักเรียน ห้องเรียน ครู สังกัด สำนักการศึกษา

10.จำนวนสถานศึกษา นักเรียน ห้องเรียน ครู สังกัด สำนักพัฒนาสังคม