สภาพการจัดการศึกษา

รายงานข้อมูลสภาพการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2558 ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 1
ประกอบด้วยข้อมูล 3 รายการ ได้แก่
1. โอกาสการได้รับการศึกษา: อัตราการเข้าเรียนของประชากรวัยเรียน (Enrollment Rate)
2. การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาทุกระดับระหว่างภาครัฐและเอกชน: อัตราส่วนนักเรียนภาครัฐ: ภาคเอกชน
3. การผลิตกำลังคนระหว่างบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายอาชีพ: อัตราส่วนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ (ม. 4-6) : สายอาชีพ (ปวช. 1-3)

1. โอกาสการได้รับการศึกษา: อัตราการเข้าเรียนของประชากรวัยเรียน (Enrollment Rate)

gp011

2. การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาทุกระดับระหว่างภาครัฐและเอกชน
อัตราส่วนนักเรียนภาครัฐ: ภาคเอกชน

gp021

3. การผลิตกำลังคนระหว่างบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายอาชีพ
: อัตราส่วนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ (ม.4-6) : สายอาชีพ (ปวช. 1-3)

gp031

Download เอกสาร