information reo.1 > ร้อยละวุฒิการศึกษาสูงสุดของแรงงาน

ร้อยละวุฒิการศึกษาสูงสุดของแรงงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จำนวนแรงงานจำแนกรายจังหวัด