information reo.2 > ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปี58

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปี58

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6    

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3      

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6