ดาวน์โหลด

ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับภาค
วันที่  ๒๔  เมษายน  ๒๕๖๒  ณ โรงแรมเวสต์เกต เรสซิเดนซ์  จังหวัดนนทบุรี

ขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคกลาง) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 25 – 26 กันยายน 2561 ณ โรงแรมดิไอเดิล เซอร์วิส เรสซิเดนซ์ จังหวัดปทุมธานี

นำเสนองาน “๑ ปี การปฏิรูปการศึกษาเดินหน้าอย่างมั่นคง”  ระหว่างวันที่ 28 – 29 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรม เดอะ รอยัล ริเวอร์ กรุงเทพ

การประชุมปฏิบัติการเพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนพัฒนาด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคกลาง) ของกระทรวงศึกษาธิการ 

การประชุมเสวนารูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมดิไอเดิล เซอร์วิส เรสซิเดนซ์ ปทุมธานี