Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
information reo.1 > ข้อมูลสารสนเทศ

การขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค ภาคกลาง

สร้างการรับรู้ในการจัดทาแผนพัฒนาด้านการศึกษาระดับภาค (6 ภูมิภาค) โดย สนย.สป

ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฯ ฉบับที่ 12 แผนการศึกษาแห่งชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)

ระเบียบสำนักนายกฯ การบริหารจัดการเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2560

การขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค ภาคกลาง ของกระทรวงศึกษาธิการ

แผนพัฒนาการศึกษาระดับภาค (21-24 สิงหาคม 2561)

แผนภาคกลาง

 

สร้างการรับรู้ความเข้าใจฯ

       เอกสารการประชุมปฏิบัติการเพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนพัฒนาด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคกลาง) ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานศึกษาธิการภาค1 วันที่ 3 – 5 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมบียอนด์สวีท บางพลัด กรุงเทพมหานคร

 

1.ขับเคลื่อนแผนพัฒนาด้านการศึกษาระดับภาค(ภาคกลาง) โดยนางสาวนิตยา หลานไทย

2.การจัดทำแผนพัฒนาภาคและบูรณาการแผนงานโครงการที่สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 -2564) และนโยบายรัฐบาล                โดยนางสาวสุจารี ผุดผาด

 

3.แนวทางการจัดทำคำของบประมาณ โดยนายนิรันดร จอมทอง

 

4.ข้อมูลทางการศึกษาในการจัดทำตัวชี้วัดที่สำคัญและดัชนีทางการศึกษา เพื่อการวางแผนพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ โดยนายภานุพงศ์ พนมวัน

 

5.กรอบแนวคิดแผนพัฒนาด้านการศึกษาระดับภาค(พ.ศ.2562-2564) ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

  

ร้อยละนักเรียน นักศึกษาของรัฐบาลและเอกชน

จำนวนและร้อยละของนักเรียน นักศึกษาของรัฐบาลและเอกชน

 

 

ครู อาจารย์

ครู อาจารย์ ทุกสังกัด จำนวน 82,599 คน

 

นักเรียน

นักเรียน นักศึกษาในระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560  จำนวน  1,545,994 คน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นักเรียน นักศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560  จำนวน  97,270 คน

 

 

 

 

 

สถานศึกษา

สถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบ จำนวน  2,929 แห่ง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถานศึกษาจัดการศึกษานอกระบบและแหล่งเรียนรู้   จำนวน  987 แห่ง

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-Net) ปี 60

 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบของนักเรียนในระดับชั้น ปวช.3  ปีการศึกษา 2560

จังหวัด จำนวนผู้เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ย 
นนทบุรี 2,254 42.32
ปทุมธานี 1,310 40.77
พระนครศรีอยุธยา 1,745 40.82
สระบุรี 2,068 41.98
เขตตรวจราชการ 7,377 41.59
กรุงเทพมหานคร 15,906 43.29
    ภาพรวม ศธภ.1 23,283 42.75
    ระดับประเทศ 133,177 41.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบของนักเรียนในระดับชั้น ปวส.2  ปีการศึกษา 2560

จังหวัด จำนวนผู้เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ย 
นนทบุรี 1,598 37.91
ปทุมธานี 1,122 37.18
พระนครศรีอยุธยา 1,717 35.22
สระบุรี 2,224 38.24
       เขตตรวจราชการ 6,661 37.20
กรุงเทพมหานคร 14,022 38.41
    ภาพรวม ศธภ.1 20,683 38.02
    ระดับประเทศ 120,799 37.11

 

 

download test

แผนการศึกษาแห่งชาติ

01.เชื่อมโยงพฐ.กับอุดม

02.การพัฒนาหลักสูตร

03.รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรเชื่่อมโยง สพฐ สอศ 

01 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สนย.สป. (revised 4.4.61) 

02บรรยายการจัดทำแผนภาคและบูรณาการโครงการฯ (4เมย.61)

040410แนวทางการจัดทำงบประมาณ

05042018New

040423วาระ 3 3 1 สศช

040421กรอบแผนบูร กศ 62 (กรอบรวม+รายแนวทาง)

040422แบบ รายงาน ติดตาม แผนปฏิบัติราชการ และ แบบสงป. รายไตรมาส

รายงาน V-Net 2560

Onet60 Small

 

 

 

 

 

 

 

 

การประชุมเสวนารูปแบบฯ

เอกสารการประชุมเสวนารูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา โดยสำนักงานศึกษาธิการภาค1 วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมดิไอเดิล เซอร์วิส เรสซิเดนซ์ จ.ปทุมธานี

1.การเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา   โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศาสตรจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร)

2.กรอบแนวคิดในการปรับปรุงหลักสูตรแนวทางการเทียบโอนรายวิชา   โดย ดร.เจริญ บางเสน

3.กรอบกระบวนการในการปรับปรุงหลักสูตรการวัดและประเมินผล และการเตรียมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง โดย ดร.อำนวย เถาตระกูล

Top