information reo.1 > ฐานข้อมูลด้านคุณภาพการศึกษา

ฐานข้อมูลด้านคุณภาพการศึกษา

ฐานข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) รายโรงเรียน

ปีการศึกษา 2560 (รายสาระ)

ปีการศึกษา 2559

ปีการศึกษา 2558

ปีการศึกษา 2557

ฐานข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-Net) รายโรงเรียน

ปีการศึกษา 2561

ปีการศึกษา 2560

ปีการศึกษา 2559

ปีการศึกษา 2558

ฐานข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบ (N-Net) รายโรงเรียน

ครั้งที่ 1 ปี 2561

ครั้งที่ 2 ปี 2560

ครั้งที่ 1 ปี 2560 

ครั้งที่ 2 ปี 2559

ครั้งที่ 1 ปี 2559

ครั้งที่ 2 ปี 2558

ฐานข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านพระพุทธศาสนา (B-Net) รายโรงเรียน

B-NET ปีการศึกษา 2561

B-NET ปีการศึกษา 2560

ฐานข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอิสลามศึกษา (I-Net) รายโรงเรียน

I-NET ปีการศึกษา 2561

I-NET ปีการศึกษา 2560