ฐานข้อมูลด้านคุณภาพการศึกษา

ฐานข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) รายโรงเรียน

ONet ปีการศึกษา 2561

ONet ปีการศึกษา 2560

ONet ปีการศึกษา 2559

ONet ปีการศึกษา 2558

ONet ปีการศึกษา 2557

ฐานข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-Net) รายโรงเรียน

VNet ปีการศึกษา 2561

VNet ปีการศึกษา 2560

VNet ปีการศึกษา 2559

VNet ปีการศึกษา 2558

ฐานข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบ (N-Net) รายโรงเรียน

NNet ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562

NNet ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561

NNet ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561

NNet ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2560

NNet ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560 

NNet ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2559

NNet ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559

NNet ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2558

ฐานข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านพระพุทธศาสนา (B-Net) รายโรงเรียน

B-NET ปีการศึกษา 2561

B-NET ปีการศึกษา 2560

ฐานข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอิสลามศึกษา (I-Net) รายโรงเรียน

I-NET ปีการศึกษา 2561

I-NET ปีการศึกษา 2560