การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี

 

จำนวนนักเรียนนักศึกษาระบบทวิภาคี ปีการศึกษา 2559

สาขาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ (แยกรายจังหวัด) ในพื้นที่ศึกษาธิการภาค 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาขาอุตสาหกรรม (แยกรายจังหวัด) ในพื้นที่ศึกษาธิการภาค 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาขาคหกรรม (แยกรายจังหวัด) ในพื้นที่ศึกษาธิการภาค 1

 

 

 

 

 

 

 

 

สาขาเกษตรกรรม (แยกรายจังหวัด) ในพื้นที่ศึกษาธิการภาค 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาขาประมง (แยกรายจังหวัด) ในพื้นที่ศึกษาธิการภาค 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (แยกรายจังหวัด) ในพื้นที่ศึกษาธิการภาค 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (แยกรายจังหวัด) ในพื้นที่ศึกษาธิการภาค 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Download เอกสาร