การจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย

ข้อมูลการจัดการศึกษาระดับ ก่อนประถมศึกษา (อนุบาล 1-3) ในพื้นที่ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 1 (อ้างอิงข้อมูลปีการศึกษา 2558) เป็นดังนี้

นนทบุรี ปทุมธานี อยุธยา สระบุรี ศธภ.1
นักเรียนทั้งหมด 29,189 29,542 22,577 18,589 99,897
นักเรียนในสถานศึกษา สพฐ. 8,854 11,309 12,721 9,610 42,494
นักเรียนในสถานศึกษาเอกชน 15,975 13,718 7,382 5,637 42,712
นักเรียนในสถานศึกษา

สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)

4,360 4,515 2,474 3,342 14,691
สัดส่วนการจัดการศึกษา โดย สพฐ. 30.33 38.28 56.34 51.70 42.54
สัดส่วนการจัดการศึกษา โดย เอกชน 54.73 46.44 32.70 30.32 42.76
สัดส่วนการจัดการศึกษา โดย อปท. 14.94 15.28 10.96 17.98 14.71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย